Hanze Stars

De basketbalvereniging van Zutphen en omstreken

Ledenadministratie

Lid worden

Wil je lid worden van onze vereniging, dan kun je je aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij Andrea van der Ster.
adres: Garsenshof 3, 7231 LA Warnsveld
tel. 0575-528092
Opsturen per post kan ook of e-mailen naar: ledenadministratie@hanzestars.nl

inschrijfformulier basketballvereniging Hanze Stars

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie van Hanze Stars: Andrea van der Ster.
Adres:
Basketballvereniging Hanze Stars
p/a Andrea van der Ster
Garsenshof 3
7232LA Warnsveld

per e-mail opsturen kan ook: ledenadministratie@hanzestars.nl

Als je wilt opzeggen dan moet je dat op tijd doen. Opzeggen voor het nieuwe seizoen kan kosteloos tot 1 juli. Tussen 1 juli en 15 november van het nieuwe seizoen kun je wel opzeggen, maar dan betaal je een boete van € 3,00 (die de NBB ons oplegt). Ook betaal je clubcontributie over de volle maanden dat je als lid stond ingeschreven, te rekenen vanaf 1 juli. (Let op: ben je spelend lid en heb je in deze periode een wedstrijd gespeeld dan ben je wel de volledige NBB-jaarcontributie verschuldigd!). Zeg je op na 15 november dan ben je de volledige NBB-jaarcontributie verschuldigd (die wordt ons door de NBB in rekening gebracht), plus de clubcon-tributie over de volle maanden dat je bij ons als lid stond ingeschreven, te rekenen vanaf 1 juli.
Wanneer je je spelerspas verliest, zijn de kosten voor het aanvragen van een nieuwe spelerspas voor eigen rekening.
De kosten hiervoor bedragen momenteel € 5,–.

Contributie 2016 – 2017

Onderstaand een overzicht van de contributies voor het nieuwe seizoen 2016-2017. De contributie die je betaalt bij Hanze Stars bestaat uit twee delen:

  • De bondscontributie die moet worden afgedragen aan de Nederlandse Basketball Bond. In deze contributie zit ook een stukje premie voor de ongevallenverzekering en de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
  • De verenigingscontributie die bestemd is voor Hanze Stars zelf. Hiervan betalen we o.a. de huur van de sporthal, worden materialen aangeschaft en worden alle andere voorkomende kosten betaald. Voor competitie-spelende leden wordt een extra opslag in rekening gebracht voor de 2e training en het reiskostenfonds.

De verenigingscontributie is ten opzichte van vorig seizoen met € 10 per lid verhoogd. Deze verhoging is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 1 juni 2016, en is bedoeld om de stijgende kosten te kunnen dekken en niet verder in te teren op de reserves van de vereniging.

Voor leden die ook trainer en/of coach zijn gelden kortingsregelingen op de verenigingscontributie. Daarnaast is er ook nog een familiekorting als er meerdere leden uit hetzelfde gezin komen.

Voor de contributie ontvang je in oktober 2016 een (digitale) nota.

contributie 2016_2017

Te laat betalen:

– bij eerste aanmaning een boete van € 2,50
– bij tweede aanmaning een boete van € 5,00
– daarna ontzegging van deelname aan training en speelbevoegdheid. De ontzegging is van kracht totdat is betaald.

NB: Voor het landelijke U12 team gelden andere contributie afspraken.

Reiskostenregeling 2016 – 2017

Met de contributienota 2016/2017 wordt aan alle competitiespelers (en eventueel bij U12: toernooispelers) een bedrag van 27,50 voor reiskosten voor het gehele seizoen in rekening gebracht. Hiermee onderhouden we een reiskostenfonds waaruit kilometervergoeding wordt betaald.

Chauffeurs (i.c. ouders) kunnen bij uitwedstrijden de gemaakte reiskosten declareren bij de penningmeester. Op onze website tref je een reiskostendeclaratieformulier aan voor de periode september t/m december 2016 en voor de periode januari t/m april 2017 plus de afstanden-tabel die wij hanteren. Je kunt het formulier op de computer invullen en daarna onder een nieuwe naam opslaan op je eigen computer. Daarna kun je het ingevulde formulier inleveren bij de penningmeester.

Inleveren kan per e-mail. Mail het ingevulde bestand naar: penningmeester@hanzestars.nl

Declaraties kunnen uiterlijk tot 31 juli 2017 worden ingediend bij de penningmeester. Hierna vervalt het recht op declaratie van reiskosten.

De penningmeester maakt de reiskostenvergoeding na controle over op het banknummer dat op het formulier vermeld wordt. De vergoeding mag niet worden verrekend met openstaande contributies.

De vergoeding is vastgesteld op  0,17 per kilometer.

NB: Voor het landelijk spelende U-12 team gelden andere afspraken m.b.t. de reiskosten.

Het bestuur kan in bepaalde gevallen, op verzoek, in andere situaties, vergoeding van reiskosten verlenen, voor zover deze in het belang zijn van het functioneren van de vereniging. Deze vergoedingen komen niet ten laste van het reiskostenfonds.

Download hier de declaratieformulieren: Reiskostenregeling HanzeStars 2016 – 2017

 

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

De vereniging heeft via de NBB een collectieve ongevallenverzeke­ring afgesloten. Voor jullie informatie zijn hier onder de belangrijk­ste bepalingen uit de verzekeringspolis- voorwaarden opgenomen:

Verzekerden
Alle leden die in de ledenadministratie voorkomen. Nieuw aangemel­de leden (tussentijds) vallen automatisch ook onder de dekking.

Dekkingsduur
De verzekering is van kracht tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen, bijeenkomsten e.d. mits georganiseerd door of ten behoeve van de vereniging of sportbond. Alsmede het rechtstreeks rijden van huis en terug naar eerder genoemde activiteiten, mits de heen- en terugreis geschiedt binnen een tijdsduur waarbinnen de afstand redelijkerwijs kan worden afgelegd, aansluitend aan de gebeurtenis.

Verzekerde bedragen
http://www.basketball.nl/media/algemeen/verzekeringen/2012collectieveaansprakelijkheidsverzekering.pdf

De verzekering voor medische en tandheelkundige kosten geldt alleen voor zover de verzekerde niet of niet voldoende elders verzekerd is, respectievelijk op grond van enige wet of elders lopende voorziening de geleden schade niet of niet geheel wordt vergoed.

Premie
De premie bedraagt € 0,82 per persoon.

Ongevalmelding
Hoe een ongeval gemeld dient te worden is te vinden op de website van de NBB (www.basketball.nl). De melding van een ongeval dient plaats te vinden door middel van een schadeformulier. Het schadeformulier, het dekkings-overzicht en informatie over hoe en bij wie gedeclareerd kan worden is te vinden via deze link: http://www.basketball.nl/nbb-organisatie/service/nbb-verzekeringen

Via bovenstaande link vindt je al informatie m.b.t. de NBB verzekering. Natuurlijk kan ook contact opgenomen worden met de penning­meester