Ongewenst gedrag

Basketball biedt voor een ieder die zich voor de sport inzet plezier en ontspanning.  Helaas komt het in de praktijk voor dat er op of buiten het speelveld ongewenste opmerkingen en gedragingen voorkomen. Het staat buiten kijf dat intimiderende opmerkingen, seksueel getint gedrag en discriminatie in welke vorm dan ook niet tolerabel is. De meest bekende vorm is seksuele intimidatie, maar ook pesten, discriminatie, agressie en geweld zijn ongewenste omgangsvormen.  Het maakt dat mensen zich onveilig voelen.

Degenen die seksistische of discriminerende opmerkingen op of langs het speelveld maken, dienen te worden aangesproken op hun gedrag. Dat kan bijvoorbeeld door leden van het bestuur of commissies. Een (officiële) melding van ongewenst gedrag kan tevens bij bestuursleden gedaan worden. Er kan contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon voor hulp, ondersteuning en advies wanneer je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen. Bij de vertrouwenspersoon kunnen voorvallen worden gemeld, zowel de ernstige zaken als de onschuldige opmerkingen.

Judith Mansveld is de vertrouwenspersoon binnen Hanze Stars. Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op. Judith is per e-mail te bereiken op judith.mansveld@gmail.com

Gedragsregels begeleiders in de sport – Opgesteld door NOC*NSF

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter, om de risico’s op seksuele intimidatie te verkleinen.

Ze worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Hieronder staan deze 11 gedragsregels.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. Indien nodig worden per activiteitnadere regels gesteld. De regels worden voorafgaande aan de activiteit aan de deelnemers en ouders bekend gemaakt.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Bovenstaande gedragsregels zijn expliciet opgesteld om de kans op seksuele intimidatie te verkleinen. Maar voor veel van deze regels geldt, dat ze ook toegepast kunnen worden op andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Deze gedragsregels zijn  -anders dan de omgangsregels- afdwingbaar. Dat betekent dat wanneer een gedragsregel overtreden wordt, het bestuur moet ingrijpen en de nodige maatregelen zal treffen.